Warsztaty z Rodzicami

18.12.2019

Dzi­siaj w gru­pie Lelu­ków Żół­tych odbyły się warsz­taty z Rodzi­cami, któ­rych celem było wpro­wa­dze­nie w naukę kodo­wa­nia.
Pod­czas zajęć dzieci dosko­na­liły orien­ta­cję w prze­strzeni, spostrzegaw­czość oraz utrwa­liły zna­jo­mość kolo­rów. Z powo­dze­niem uczy­li­śmy się tej sztuki, ukła­da­jąc na kolo­ro­wej macie kar­to­niki w kształ­cie bom­bek w róż­nych wzo­rach oraz kolo­rach. Zabawy wyko­rzy­stu­jące kolo­rowe pla­sti­kowe kubeczki sta­no­wiły dla przed­szko­la­ków i rodzi­ców nie­ogra­ni­czone źró­dło rado­ści i kre­atyw­no­ści. Dzieci mogły się bawić kubecz­kami samo­dziel­nie albo w gru­pach. Mogły ukła­dać je na płasz­czyź­nie lub według wzoru (kodu) zapro­po­no­wa­nego przez nauczy­cielkę.

Zabawy z kodo­wa­niem są pełne rado­ści: otwie­rają umy­sły, roz­wi­jają umie­jęt­no­ści logicz­nego myśle­nia, rozu­mo­wa­nia i wnio­sko­wa­nia. Kształcą wyobraź­nię i kre­atyw­ność dzieci. Zachę­cają je do dzia­łań gru­po­wych, dzięki czemu już kil­ku­lat­ko­wie roz­wi­jają się spo­łecz­nie.